Skip to main content
Dansk Demografisk Forening | Danish Demographic Society

Vedtægter

Vedtægter for
DANSK DEMOGRAFISK FORENING
som vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2000.

§ 1. Foreningens navn er Dansk Demografisk Forening.

§ 2. Foreningens formål er at fremme indsigten i befolkningsspørgsmål samt udbredelsen af kendskabet til demografisk teori og metode.

§ 3. Som medlemmer kan optages personer, der er interesserede i demografiske spørgsmål. Medlemmer i foreningen er kollektivt medlemmer af Nordisk Demografisk Forening.

§ 4. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent for de sidste 3 år, kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen og kan ikke kræve sig genoptaget, før det resterende beløb er betalt. Udmeldte og udelukkede har intet krav på andel i foreningens formuegoder.

§ 5. Udelukkelse af andre end den i § 4 angivne grund kan kun finde sted ved generalforsamlingens beslutning, og da kun når forslag herom har været stillet af bestyrelsen og har været optaget på generalforsamlingens dagsorden.

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 7. Foreningen ledes af en på den ordinære generalforsamling valgt bestyrelse, bestående af formanden og 3 medlemmer. Formanden vælges særskilt af generalforsamlingen. Formand og medlemmer vælges for 1 år af gangen. Der kan finde genvalg sted.

§ 8. Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer, sekretær og ordinært medlem. Bestyrelsen kan supplere sig med indtil to medlemmer med generalforsamlingens efterfølgende godkendelse. Bestyrelsen udpeger højst 5 medlemmer af foreningen til Nordisk Demografisk Forenings konstitutionelle forsamling (constitutional assembly). Stk. 2. Bestyrelsen udpeger endvidere medlemmer til andre foreninger, råd m.v., som foreningen har sæde i.

§ 9. Der afholdes ordinær generalforsamling på foreningens årsmøde, sædvanligvis i marts eller april måned. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer og med specificeret dagsorden, som skal indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af foreliggende forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisorer
  9. Eventuelt

Sekretæren fører særskilt referat over generalforsamlingen. Referatet underskrives af formanden og dirigenten.

§ 10. Såfremt bestyrelsen eller en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt stiller forslag herom, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling. Denne skal i så fald finde sted senest 4 uger efter, at kravet er meddelt foreningens bestyrelse. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel og med specificeret dagsorden.

§ 11. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 12. Stk. 1. Foreningens regnskabsår løber mellem 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Kassereren fremlægger foreningens regnskab på generalforsamlingen. Regnskabet skal forud for generalforsamlingen være godkendt af den af generalforsamlingen valgte revisor. Foreningen hæfter med sin formue for foreningens forpligtelser, som indgås i foreningens navn. Stk. 2. Aftaler vedrørende foreningens formue indgås af formanden og kassereren i fællesskab efter forudgående beslutning i bestyrelsen.

§ 13. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 15. februar. Bestyrelsen udsender evt. forslag til samtlige medlemmer samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag vedtages ved almindeligt stemmeflertal på generalforsamlingen.

§ 14. Foreningens vedtægter kan ændres ved almindeligt stemmeflertal på generalforsamlingen, dog kun når forslag herom har været optaget på generalforsamlingens dagsorden.

§ 15. Foreningen kan opløses gennem en særlig til dette formål indkaldt generalforsamling. Generalforsamlingen træffer ved almindeligt flertal bestemmelse herom samt over foreningens formue.

Vedtaget på generalforsamlingen, den 15. marts 2000.
Lisbeth B. Knudsen, formand / Johannes Noordhoek, dirigent