Skip to main content
Dansk Demografisk Forening | Danish Demographic Society

Generalforsamling 2014

Aalborg, den 26. november 2014

Kære medlemmer

Hermed indkaldes der til GENERALFORSAMLING

i Dansk Demografisk Forening Onsdag den 10. december 2014, klokken 1630

Generalforsamlingen finder sted i Mødesal 2 hos SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfæld, Herluf Trolles Gade 11, København K.

Dagsorden er i henhold til vedtægterne som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af foreliggende forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisorer
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest mandag den 8. december.

Bestyrelsen har siden seneste generalforsamling bestået af formand og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen velkommer kandidater til den ledige bestyrelsespost. Spørgsmål om arbejdet og kandidatur til posten kan stilles til formanden på info@demografi.dk

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved gløgg og æbleskiver. Tilmelding via mail på info@demografi.dk senest mandag middag den 8. december.

På bestyrelsens vegne Lene Tølbøll

Referat af Generalforsamling i Dansk Demografisk Forening

Afholdt den 10. december 2014, klokken 1630 Referent: Lene Tølbøll

Valg af dirigent Vibeke Jakobsen blev valgt og erklærede generalforsamlingen varslet tidsnok i henhold til vedtægterne

Formandens beretning Lene Tølbøll aflagde formandens beretning som følger:

Foreningsåret, der afsluttes med nærværende beretning, strækker sig fra seneste generalforsamling i marts 2013 og til dags dato, december 2014. Af flere grunde har årets generalforsamling ikke været afholdt tidligere. Det beklager bestyrelsen.

Bestyrelsen har siden seneste generalforsamling bestået af undertegnede, kasserer Vibeke Jakobsen og bestyrelsesmedlem Mette Wiik. Det er ikke i perioden lykkedes bestyrelsen at finde det medlem af bestyrelsen, der ellers blev givet mandat til ved generalforsamlingen i 2013.

Året er især gået med at planlægge og afholde det Nordiske Demografiske Symposium i Aalborg i september. Det har været et stort arbejde for bestyrelsen at organisere symposiet. Heldigvis har vi fået god hjælp af Lisbeth B. Knudsen, der jo har stået i spidsen for det før. Undervejs var symposiet under risiko for at blive aflyst på grund af for få tilmeldinger, ligesom antallet af indkomne abstracts ikke var så højt som vi umiddelbart havde håbet på. Med flere udvidelser af deadlines og en appel til medlemmer af de nordiske foreninger, lykkedes det at præsentere et spændende fagligt program med mange forskellige spændende problemstillinger præsenteret. 53 personer deltog.

Med økonomisk bidrag fra både Nordisk Demografisk Forening, SFI og Aalborg Kommune lykkedes det at komme ud af symposiet med et overskud. Dette overskud sendes efter aftale i Nordisk Demografisk Forening retur hertil således at det kan udgøre basis for planlægningen af det næste symposium, som afholdes i Finland og som af hensyn til den europæiske demografisk konference først afholdes i 2017.

Der har været afholdt et enkelt fagligt arrangementer i året, nemlig i forbindelse med generalforsamlingen.

Her præsenterede Gerda Engholm, NORDCAN sekretariatet i Kræftens Bekæmpelse ”Kræftstatistikdatabasen NORDCAN (www.ancr.nu)” med undertitlen: Et redskab til at vurdere udviklingen i ny kræfttilfælde, -dødsfald og fremskrivning heraf, af prævalens og overlevelse efter kræft i de nordiske lande”

I bestyrelsen vil vi gerne bruge tiden i det næste foreningsår på at øge interessen for både demografi som sådan og for foreningen. Vi vil gerne have mere fagligt program og gerne med flere gæster end der har været tradition for, og medlemmer opfordres hermed også til at komme med forslag til oplægsholdere, og melde sig på banen, når de selv har spændende arbejder at præsentere.

Målet er, at vi umiddelbart efter generalforsamlingen kan invitere til to faglige arrangementer i foråret – vi håber, at medlemmerne vil være med til skabe lidt mere liv i vores forening og bakke op herom.

Det blev stillet spørgsmål til publikationen, der tidligere har efterfulgt et symposium. Denne blev for nogle år siden afskaffet, og information om symposiet kan nu kun findes på internettet. Nordisk Demografisk Symposium 2014 har sin egen underside på demografi.dk

Kassererens beretning Vibeke Jakobsen præsenterede regnskaber for dels foreningen, dels Nordisk Demografisk Symposium. Regnskaberne var ved præsentationen ikke godkendte af foreningens revisor. Kassereren beklagede.

Regnskabet gav anledning til en diskussion af, hvorvidt det er muligt at identificere, hvad medlemmerne forventer at få ud af deres medlemskab af foreningen. Bestyrelsen arbejder videre med spørgsmålet.

Fastsættelse af kontingent Kontingentet blev i foreningsåret 2013 hævet med henvisning til en forventet udgift i forbindelse med afholdelsen af symposiet. På den baggrund blev det bestemt, at kontingentet igen nedsættet. For foreningsåret 2014 er kontingentet således 150 kroner (75 kroner for studerende).

Behandling af foreliggende forslag Der var ikke indkommet forslag

Valg af formand Lene Tølbøll blev valgt

Valg af bestyrelse Mette Wiik Kristensen og Vibeke Jakobsen blev valgt. Bestyrelsen fik mandat til igen at prøve at finde en, der har lyst til at træde ind i bestyrelsen som det fjerde medlem.

Valg af revisorer Hanne Hansen blev valgt som revisor Mette Laursen blev valgt som revisorsuppleant

Eventuelt Intet

Regnskab

Regnskabet følger…