Skip to main content
Dansk Demografisk Forening

Generalforsamling 2013

Kære medlem i Dansk Demografisk Forening

Hermed indkaldes til generalforsamling i Demografisk Forening torsdag den 21. marts 2013 kl. 17:30 på SFI, Herluf Trolles Gade 11, København K.

Der indledes med generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af foreliggende forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

Dagsordenen følger foreningens vedtægter.

Vedrørende punkt 6 ’Valg af formand’ og punkt 7 ’Valg af bestyrelse’ er foreningens formand og bestyrelsens medlemmer i henhold til vedtægterne på valg. Valgperioden er 1 år for både formand og ordinære bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen byder interesserede kandidater velkomne.

Forhold og forslag, der ønskes diskuteret på generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden senest en uge før generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen præsenteres et oplæg med titlen ”Kræftstatistikdatabasen NORDCAN (www.ancr.nu), et redskab til at vurdere udviklingen i ny kræfttilfælde, -dødsfald og fremskrivning heraf, af prævalens og overlevelse efter kræft i de nordiske lande” v. Gerda Engholm, NORDCAN sekretariatet i Kræftens Bekæmpelse.

Efter foredraget serveres et let traktement. Traktementet er gratis for medlemmer og koster kr. 20,- for ikke-medlemmer.

Tilmelding bedes ske til Lene Tølbøll Blenstrup senest mandag den 18. marts på lenetb@socsci.aau.dk.

Vel mødt! Lene Tølbøll Blenstrup Formand

Referat af Generalforsamling i Dansk Demografisk Forening

Onsdag den 9. maj 2012, kl. 17:30 hos SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K.

Formand Lene Tølbøll Blenstrup bød velkommen til generalforsamlingen

Dagsordenen for generalforsamlingen var som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af foreliggende forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

Ad. 1 Valg af dirigent Svend Bang blev valgt til dirigent.

Ad. 2. Formandens beretning Lene Tølbøll Blenstrup læste en kort formandsberetning for foreningsåret 2012-2013 op. Formandsberetning er vedlagt nedenfor. Der var ingen kommentarer til beretningen

Ad. 3. Kassererens beretning Kasserer Vibeke Jakobsen præsenterede regnskabet, som var godkendt af revisoren. Regnskabet var tilgængeligt i skriftlig form til mødet og er vedlagt som bilag nedenfor. Der var ingen kommentarer til regnskabet.

Ad. 4. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen forslog en forhøjelse af kontingentet fra 150 kr./år til 200 kr./år for ordinære medlemmer og fra 75 kr./år. til 100 kr./år for studerende. Begrundelsen for forhøjelsen er at Dansk Demografisk Forening skal være værter for Nordisk Symposium i efteråret 2014. Bestyrelsens forslag blev vedtaget på generalforsamlingen.

Ad. 5. Behandling af foreliggende forslag Ingen forslag var blevet fremlagt.

Ad. 6. Valg af formand Lene Tølbøll Blenstrup genopstillede som formand og blev valgt.

Ad. 7. Valg af bestyrelse Gerda Engholm og Hanne Hansen valgte ikke at genopstille til bestyrelsen. Vibeke Jakobsen og Mette Wiik stillede op til bestyrelsen, og begge blev valgt. Generalforsamlingen var indforstået med, at bestyrelsen i henhold til paragraf 8 i vedtægterne kan supplere sig med et fjerde bestyrelsesmedlem indtil næste generalforsamling.

Ad. 8. Valg af revisorer Hanne Hansen blev valgt som revisor, Svend Bang som revisorsuppleant.

Ad. 9. Eventuelt Ole S.D. Hansen fremsatte en generel efterlysning af kvalificeret statistisk bistand til dødelighedsstatistik, samt mere forskning i medikamenter og fødsler. Lene takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i bestyrelsen, og de fik overakt chokolade som tak.

Lene Tølbøll Blenstrup
Formand

Beretning for foreningsåret maj 2012 til april 2013

Foreningsåret blev indledt med generalforsamlingen i maj måned 2012, hvor der skete en stor udskiftning i bestyrelsen, som således i indeværende år har bestået af undertegnede som formand, Vibeke Jakobsen som kasserer samt medlemmerne Hanne Hansen og Gerda Engholm.

Der har været afholdt to faglige arrangementer i året, det ene i forbindelse med generalforsamlingen, det andet i november måned. Efter generalforsamlingen holdt Mogens Nygaard Christoffersen et oplæg med titlen: ”Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge - Risiko- og beskyttelsesfaktorer ” og ved medlemsmødet i november holdt Mathias Meijer, Statens Institut for Folkesundhed oplæg om sin phd-afhandling med udgangspunkt i overskriften ’Har lokalområder selvstændig betydning for beboeres dødelighed og kræftincidens?’

I bestyrelsen har der været afholdt to møder, hvor særligt to ting har været centrale. For det første har bestyrelsen diskuteret, hvordan vi kan øge interessen for både demografi som sådan og for foreningen. Fælles for årets arrangementer har været en forholdsvis lav grad af tilslutning fra foreningens medlemmer, ligesom året ikke har budt på nye medlemmer. Bestyrelsen vil også i fremtiden arbejde med dette punkt, således at vi kan få en mere levende forening. Medlemmer opfordres hermed også til at komme med forslag til oplægsholdere, og melde sig på banen, når de selv har spændende arbejder at præsentere.

Det andet tema, der har været centralt i bestyrelsens arbejde i året, knytter sig til vores overtagelse af formandskabet for Nordisk Demografisk Forening i Tønsberg i efteråret. Dette betyder, at vi skal være værter for Nordisk Symposium i efteråret 2014, og bestyrelsen er gået i gang med de indledende skridt, der skal tages i denne forbindelse. Vi forventer afholdelse i september 2014 og på en lokalitet i tilfredsstillende rejseafstand fra København. Der er ingen tvivl om, at bestyrelsen ikke kan løfte denne opgave alene, og alle medlemmer opfordres hermed til at melde sig med bistand, det være sig både praktisk og faglig; udover til arrangementets praktiske organisering, vil vi også gerne have bistand til fastlæggelse af det faglige program; med input til sessioner, key note speakeres og chairs.

Med håbet om et livligt nyt år i demografisk forening, Lene Tølbøll Blenstrup

Regnskab

Regnskabet kan ses her