Skip to main content
Dansk Demografisk Forening | Danish Demographic Society

Generalforsamling 2012

Kære medlem i Dansk Demografisk Forening

Hermed indkaldes til generalforsamling i Demografisk Forening
onsdag den 9. maj 2012 kl. 17:30
på SFI, Herluf Trolles Gade 11, København K.

Der indledes med generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af foreliggende forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

Vedrørende punkt 6 ’Valg af formand’ og punkt 7 ’Valg af bestyrelse’ er foreningens formand og bestyrelsens medlemmer i henhold til vedtægterne på valg. Mette Gerster genopstiller ikke til posten som formand. Marie Louise Hansen og Lars Hougaard Nielsen genopstiller ikke til valg til foreningens bestyrelse. Vibeke Jacobsen og Lene Blenstrup genopstiller, sidstnævnte til posten som foreningens formand. Der skal således vælges en ny formand og to nye ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Valgperioden er 1 år for både formand og ordinære bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen velkommer interesserede kandidater.

Forhold og forslag, der ønskes diskuteret på generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden senest en uge før generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen præsenteres et oplæg med temaet ”Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge - Risiko- og beskyttelsesfaktorer” v. Mogens Nygaard Christoffersen.

Efter foredraget serveres et let traktement. Traktementet er gratis for medlemmer og koster kr. 50,- for ikke-medlemmer.

Tilmelding bedes ske til Lene Tølbøll Blenstrup senest søndag den 6. maj på lenetb@socsci.aau.dk.

Vel mødt! Mette Gerster Formand

Referat af Generalforsamling i Dansk Demografisk Forening

Onsdag den 9. maj 2012, kl. 17:30 hos SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K.

Konstitueret formand Lene Tølbøll Blenstrup bød velkommen til generalforsamlingen og startede med at fortælle, at formand Mette Gerster har barselsorlov, og at Lene derfor er konstitueret som formand.

Dagsordenen for generalforsamlingen var som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af foreliggende forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

Ad. 1 Valg af dirigent

Johannes Noordhoeck blev valgt til dirigent.

Ad. 2. Formandens beretning

Lene Tølbøll Blenstrup læste på vegne af Mette Gerster en kort formandsberetning for foreningsåret 2011-2012 op. Formandsberetning er vedlagt som bilag 1. Der var ingen kommentarer til beretningen

Ad. 3. Kassererens beretning

Kasseren (Lene Tølbøll Blenstrup) præsenterede regnskabet, som var godkendt af revisoren. Regnskabet var tilgængeligt i skriftlig form til mødet. Det blev på opfordring pointeret, at posten ’Eksterne medlemsskaber’ dækker over foreningens medlemskab af Sex&Samfund og kontingentindbetaling til Nordisk Demografisk Forening for både 2011 og 2012.

Ad. 4. Fastsættelse af kontingent

Generalforsamlingen vedtog, at kontingentet fastholdes på sit nuværende niveau, 150 kr./år for ordinære medlemmer og 75 kr./år for studerende.

Ad. 5. Behandling af foreliggende forslag

Ingen forslag var blevet fremlagt.

Ad. 6. Valg af formand

Mette Gerster har tidligere annonceret, at hun ikke vil genopstille som formand. Lene Tølbøll Blenstrup stillede op som formand og blev valgt.

Ad. 7. Valg af bestyrelse

Marie-Louise Hansen og Lars Hougaard valgte ikke at genopstille til bestyrelsen. Mette Gerster ønskede heller ikke at stille op til bestyrelsen. Vibeke Jakobsen, som tidligere var valgt som suppleant til bestyrelsen, genopstillede og blev valgt som medlem af bestyrelsen. Fire øvrige medlemmer stillede op til bestyrelsen:

 • Hanne Hansen
 • Gerda Engholm
 • Mogens Elchendorv
 • Frank Dahlgaard

Der blev afholdt skriftlig valg på generalforsamlingen, og Hanne Hansen og Gerda Engholm blev valgt som medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen består således af formand Lene Tølbøll Blenstrup, Vibeke Jakobsen, Hanne Hansen og Gerda Engholm.

Ad. 8. Valg af revisor

Svend Bang blev valgt som revisor, Mette Lausten som revisorsuppleant.

Ad. 9. Eventuelt

Hanne Hansen og Mogens Elchendorv har været til generalforsamling i Sex og Samfund og kunne rapportere, at det går godt for denne forening.

Lene Tølbøll Blenstrup forslog, at vi i fremtiden vil prøve at lave arrangementer med andre foreninger og organisationer (ligesom vi havde et arrangement i samarbejde med SFI i september 2011). Dette var der enighed om på generalforsamlingen.

Johannes Noordhoeck spurgte, om medlemmerne via e-mail var orienteret om det nordiske seminar i Oslo i 2012. Lene Tølbøll Blenstrup svarede, at der var udsendt e-mail herom til medlemmerne flere gange, men at der for enkelte medlemmer har været problemer med e-mail adresser. Det sidste er der gjort en indsats for at rette op på.

Generalforsamlingen sluttede med, at de tilstedeværende takkede Mette Gerster, Marie-Louise Hansen og Lars Hougaard for deres bestyrelsesarbejde med en klapsalve.

Efter generalforsamlingen holdt Mogens Nygaard Christoffersen et oplæg med titlen: ”Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge - Risiko- og beskyttelsesfaktorer”.

Regnskab

Regnskabet kan ses her