Skip to main content
Dansk Demografisk Forening

Generalforsamling 2011

Referat af Generalforsamling i Dansk Demografisk Forening

Torsdag den 5. maj 2011, kl. 17:30 hos SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K.

Før generalforsamlingen holdt Mikkel Baadsgaard, forskningschef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, foredraget: ”Stigende Social Ulighed i Levetid”.

Efter foredraget bød formanden, Mette Gerster, velkommen til generalforsamlingen. Dagsordenen var i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af foreliggende forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisorer
  9. Eventuelt

Ad. 1 Valg af dirigent

Lars Hougaard Nielsen blev valgt til dirigent.

Ad. 2. Formandens beretning

Formanden præsenterede sin beretning for foreningsåret 2010-2011. Beretning var til rådighed i skriftlig form til mødet.

Ad. 3. Kassererens beretning

Formanden præsenterede regnskabet, da kassereren ikke var til stede. Reg-skabet var tilgængeligt i skriftlig form til mødet. Regnskabet var, ved generalfo-samlingen, desværre ikke godkendt endnu, hvorfor det fremlagte regnskab er med forbehold for revisorens bemærkninger.

Ad. 4. Fastsættelse af kontingent

Generalforsamlingen vedtog at kontingentet fastholdes på sit nuværende niveau, 150kr./år for ordinære medlemmer og 75kr./år for studerende.

Ad. 4. Behandling af foreliggende forslag

Ingen forslag var blevet fremlagt formanden.

Ad. 6. Valg af formand

Mette Gerster blev valgt som formand, men annoncerede, at det er sidste år hun er på valg.

Ad. 7. Valg af bestyrelse

Samtlige bestyrelsesmedlemmer genopstillede og blev valgt. Bestyrelsen består således af formand Mette Gerster, kasserer Lene Tølbøll Blenstrup, Marie-Louise Hansen, Lars Hougaard Nielsen samt Vibeke Jacobsen som suppleant.

Ad. 8. Valg af revisor

Hanne Hansen blev valgt som revisor, Mette Lausten som revisorsuppleant.

Ad. 9. Eventuelt

Det blev foreslået, at medlemmerne i forbindelse med opkrævningen af konti-gent bliver informeret om, hvorvidt de er i restance fra tidligere år.

Nogle påpegede at medlemslisten skal tjekkes grundigt eftersom de ikke mente at modtage nyhedsbrevene samt andet information fra foreningen.

Marie-Louise H. Hansen og Mogens Elchendorv repræsenterer nu, sammen med Hanne Hansen, Dansk Demografisk Forening i Sex og Samfund.

Formandens beretning

Bestyrelsen bestod efter generalforsamlingen i 2010 af Mette Gerster (formand), Lene T. Blenstrup (kasserer), Marie-Louise Hee Hansen (sekretær) og Lars Hougaard Nielsen (nyvalgt ordinært medlem, tidligere suppleant). Endvidere blev Vibeke Jakobsen valgt som suppleant.

Der har været afholdt bestyrelsesmøde 10. juni 2010 og umiddelbart før denne generalforsamling.

Møder

Der har været afholdt 2 medlemsmøder, inkl. mødet i forbindelse med generalforsamlingen 2010. På generalforsamlingen den 22/4-2010 holdt Anika Liversage fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd et oplæg ”Skilsmisser blandt tyrkere i Danmark”. Der var ca. 20 deltagere i mødet.

Den 22/9-2010 blev der hos Sampension i Hellerup afholdt et medlemsmøde, hvor Vladimir Ca-nudas-Romo fra Johns Hopkins University/Københavns Universitet holdt et oplæg med titlen ”The crossover between life expectancies at birth and at age one: The imbalance in the life table.”. Der var 7 deltagere på mødet.

Bestyrelsen har diskuteret muligheden for at holde et temamøde om fertilitet, evt. med 2-3 foredrag. Det har været diskuteret at holde dette i juni måned, men det udskydes muligvis til efteråret.

Andre møder

Der afholdtes Nordisk Symposium i Lund den 17.-19. juni. Der var små 100 deltagere, heraf 13 danske. Det overordnede tema for symposiet var ”Migration”. Symposiet arrangeredes af Svensk Demografiske Forening. Keynote speakers var Hill Kulu fra Liverpool, Jan Saarela fra Åbo og Luule Sakkeus fra Tallinn.

Programmet fra symposiet kan findes på hjemmesiden http://www.demografi.se/jamnews/documents/NDS2010_Program.pdf.

Næste NDS afholdes i nærheden af Oslo i september 2012. Den præcise dato kendes endnu ikke. Afholdelse af NDS går på omgang, og efter nordmændene er det ifølge den sædvanlige rækkefølge vores tur.

Andet

(i) I forbindelse med NDS 2010 blev der afholdt såvel bestyrelsesmøde som generalforsamling i Nordisk Demografisk Forening. Referat herfra er modtaget fra Norsk Demografisk Forening for nyligt og vil blive lagt på hjemmesiden snarest. Det skal her blot nævnes at der i denne forbindelse er vedtaget ændrede vedtægter, som primært består i, at Scandinavian Population Studies ikke længere vil udkomme i bogform. Således bliver SPS vol. 14 det sidste i rækken, jf. pkt. (iii). Abstracts mv. fra NDS vil i fremtiden være at finde på den ansvarlige forenings hjemmeside, jf. ovenfor.

(ii) Hjemmesiden fungerer udmærket. Der kommer jævnligt indmeldelser og andre henvendelser via hjemmesiden og Svend holder den nidkært opdateret. Bestyrelsen er Svend meget taknemlig for varetagelsen af denne opgave.

(iii) Bestyrelsen har i løbet af foråret 2010 arbejdet på at få udgivet Scandinavian Population Studies, vol. 14. Den blev sendt rundt til medlemmerne i dagene inden Nordisk Demografisk Symposium. Samarbejdet med Ålborg Universitetsforlag forløb rigtigt fint.

(iv) Demografisk Nyhedsbrev nr. 16 blev rundsendt til medlemmerne i august 2010 og redigeres af formanden. Medlemmerne opfordres til at indsende information om møder, workshops og lignende. Formanden har svært ved at holde sig opdateret på alle demografiske fronter.

Mette Gerster
Formand

Regnskab

Regnskabet kan ses her